PFAS-norm fors verhoogd, wat betekent dit voor u?

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de PFAS-norm verhoogd is van 0,1 microgram naar 0.8 microgram. Maar wat betekent dit voor u?

Eindelijk is het zover, er is een nieuwe ondergrens voor PFAS achtige stoffen vastgesteld door het Ministerie. RIVM heeft deze waarde bepaald op basis van gegevens vanuit het land. De nieuwe waarde, 0,8 µg/kg.ds is echter wederom een tijdelijke waarde. De definitieve volgt in de zomer van 2020 (vooralsnog).

Functieklasse in de zin van het Besluit bodemkwaliteit PFOSµ/kg.ds PFOAµ/kg.ds GenXµ/kg.ds Overige PFASµ/kg.ds
landbouw/natuur 0,8 0,8 0,8 0,8
landbouw/natuur, bij hogere achtergrond-waarde dan 0,1 de gemeten achtergrond- waarde, ten hoogste 3,0 de gemeten achtergrond-waarde, ten hoogste 7,0 de gemeten achtergrond-waarde, ten hoogste 3,0 de gemeten achtergrond-waarde, ten hoogste 3,0
wonen 3,0 7,0 3,0 3,0
industrie 3,0 7,0 3,0 3,0

De hierboven gepubliceerde waarden zijn gemeten waarden en worden niet getoetst naar standaard bodem (BoToVa).

De groep PFAS stoffen is in eerste instantie een risico voor de ecologie. Humaan liggen de risico’s beduidend lager. Er mag dus op basis van Humaan contact meer in de bodem aanwezig zijn voordat het een risico wordt. In onderstaande tabel staan de waarden voor humaan risico. Als deze overschreden worden zullen er veiligheidsklassen bepaald worden middels de systematiek van de CROW 400.

*de gepubliceerde SRC waarden in de tabel van de CROW zijn in de eenheid mg/kg.ds i.p.v. µg/kg.ds weergegeven.

De hierboven gepubliceerde waarden zijn gemeten waarden en worden niet getoetst naar standaard bodem (BoToVa).

PFOS, PFOA en GenX vallen in de groep “zeer zorgwekkende stoffen”. CM is (nog) niet bewezen. Daarmee zal de veiligheidsklasse tussen de 75% SRC en SRC waarde uitkomen op “Oranje niet vluchtig”. Verontreinigingen > SRC vallen daarmee in “Rood niet vluchtig”.

PFOS en PFOA zijn Reprotoxische stoffen. Daarmee is er wel degelijk een humaan risico, met name voor onvolwassenen. Als leidinggevende dient u daar uiteraard wel rekening mee te houden.

Bron: www.nos.nl

Impasse rond PFAS mogelijk snel doorbroken

Nog voor de eerste shovels en graafmachines in Den Haag arriveerden voor het protest Grond in Verzet, kwam de politiek al in beweging. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) heeft het RIVM gevraagd met spoed tijdelijke, landelijke achtergrondwaarden voor PFAS vast te stellen. Het RIVM voert verspreid over het land metingen uit naar de concentraties van deze stoffen in grond- en waterbodems. Ook de provincies hebben meetgegevens. De staatsecretaris wil dat uiterlijk op 1 december 2019 nieuwe normen van kracht worden.

Lees meer via de volgende link.

Kwalificatie-Register als instrument bij ISO9001, VCA en ISO14001

Heeft u een ISO9001, ISO14001 of VCA certificering of werkt uw organisatie hier aan? Bent u nog op zoek naar een instrument om aan de norm voor documentatie van informatie als bewijs van competentie van personeel te voldoen?

Met het Kwalificatie-Register documenteert u al de certificaten van uw personeel, zodat het voor uw organisatie eenvoudig inzichtelijk is wat de competenties van uw personeel zijn.

Conform de NEN-EN-ISO9001:2015 norm moet een organisatie de benodigde competenties vaststellen van de perso(o)n(en) die onder haar gezag werkzaamheden verricht(en).  Daarnaast dient een organisatie te bewerkstelligen dat deze personen competent zijn op basis van de juiste opleiding, training en/of ervaring. Als laatste dient de organisatie geschikte gedocumenteerde informatie als bewijs van competentie bij te houden. Deze norm staat vermeld in 7.2 Competentie a tot en met d.